Posted in Uncategorized

Լեզվական առաջադրանքներ

  • Տրված բառերում ե և  ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ, ելակ, երան

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, ոսկի, ոսպ, որոնել, որբ, որդի

  • Տրված բառերում  և  տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:

Բ. Նաև, թեև, և:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s