Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Լեզվական առաջադրանքներ

մայրենի1. Տրված բառերըվանկատի՛ր(վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-ա-րա-հետ

կածան (2)-կա-ծան

հերոս (2)-հե-րոս

բերանբաց (3)-բե-րան-բաց

արկածային (4)-ար-կա-ծա-յին

արդարադատ (4)-ար-դա-րա-դատ

կարգապահ (3)-կար-գա-պահ

հերթական (3)-հեր-թա-կան

մատակարարել (5)-մա-տա-կա-րա-րել

ազատասեր (4)-ա-զա-տա-սեր

 

  1. 2Տրվածենվանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը:

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

 

Տե-րև – տերև

 

Ա) ա-րև-մուտք – արևմուտք

 

ա-րև-կող — արևկող

 

Տա-թև — Տաթև

 

Բ) Տե-րե-վա-թափ — տերեվաթափ

 

անձ-րե-վա-յին — անձրևային

 

ա-րե-վոտ — արևոտ

 

հե-վալ — հևալ

 

բե-վե-ռա- յին — բեվեռային

 

ձե-վա-կան —ձևական

 

թե-վա-վոր —թևավոր

 

ու-ղե-վոր —ուղևոր

 

սե-վա-նալ — սևվանալ

 

 

 

  1. Տրվածբառերըվանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն և —երը, որոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վ) չեն գրվում:

Սևուկ —սե-վուկ, թեթևություն —թե-թե-վու-թյուն, անձրև — անձ-րև, բարևել-բա-րե-վել, կարևոր —կա-րե-որ, արևշող —ա-րև-շող, թևանցուկ — թև-անց-ուկ, տևական — տե-վա-կան, թեթև — թե-թև:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s