Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

map_am

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։

Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան։

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերին։

Կոտայք,Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն։

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։

Երևան, Գեղարքունիք։

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։

Գեղարքունիք

7․ Որ մարզն է ո՞ր ունի համանուն մարզկենտրոն։

Արմավիր

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։

Երևան

9․ Ո՞ր մարզն է որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։

Երևան, Կոտայք

10․ Որ մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

  • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ-Լոռու մարզը
  • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր-Արագածոտնի մարզը
  • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր-Արարատի մարզը
  • Արարատ, Գեղարքունիք, Սյունիք- Վայոց Ձորի մարզ
  • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք-Տավուշի մարզը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s