Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Սննդի աուդիտ

1)Խնդիր

Կրթահամալիրի սովորողները օրվա ընթացքում սնվում են դպրոցում.

Քանի գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուրին սովորողին տրվում է 80 գրամ և ներկա է 121 սովորող:

Լուծում

121.80=9680գ

2) Քանի գրամ պանիր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում 15 գրամ և ներկա է 121 սովորող:

121.15=1815գ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s