Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ 14․01․2020

10Վարժ․ 276

ա)Լուծում

1)500+200=700

2)500-200=300

բ)Լուծում

1)2500+1200=3700

2)2500-1200=1300

 

Վարժ․ 277

ա)Լուծում

2.1000=2000

բ)Լուծում

2.10000=20000

 

Վարժ․ 278

18+18                          108:2                               1.4                              90-18

+18                                 :2                                 .4                                  -18

+18                                 :3                                 .4                                   -18

+18                                 :3                                 .2                                    -18

+18                                 :3                                 -38                                  -18

108                                 1                                   90                                     0

 

Վարժ․ 279

100+250+450=300+50+450

100+250+250=350+250

150+150+150=250+200

450+100+150=100+150+450

450+350>250+450

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s