Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԹԵՍՏԵՐ

Տորք Անգեղ-լեզվական առաջադրանքներ

  • Պոեմից առանձնացված այս հատվածը շատ լավ կարդալ սովորի՛ր:
  • Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր:

Այնտեղ-այն+տեղ

    Անբախտ-ան+բախտ

Տգեղ-տ+գեղ

Արևիկ-արև+իկ

  • Հատվածից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր  ի՞նչ (գոյական),  ինչպիսի՞ (ածական), ի՞նչ է անում, ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ անես (բայ) հարցերին պատասխանող բառեր:

գոյական-ձոր, Հայկանուշ, Տորք, խտրություն, խավար, լուսավորում, արև, խոսք, տարի, սեր

ածական-երազ, գեղեցիկ, կարմիր, անբախտ, այլանդակ, հաստատ, մենակ, նման, խոր, շատ

բայ-տեսնում եմ, հաղթել, խոստանալ, գալ, կենում է, կառնես, կստանաս, ծագած, դրավ

-Մեկին տեսնում եմ այնտեղ երազում,
Որպես թէ մի խոր ձորում է կենում.
Ինձ նման անբախտ, ինձ նման մենակ,
Բայց ոչ ինձ նման տգեղ, այլանդակ.
Նա գեղեցիկ է և շատ գեղեցիկ,
Ինչպես նոր ծագած կարմիր արևիկ»:

– Նա ինձ երազում հաստատ խոսք տվավ,
Եվ խոստանալով մի պայման դրավ.
«Եթե գաս», «կռվես ու հաղթես,
Դու ինձ կստանաս, կառնես կբերես»:

 ***

ՀԱՅԿԱՆՈ՜ՒՇ և ՏՈ՜ՐՔ, – ի՜նչ նմանություն,
Բայց սերը չունի ոչինչ խտրություն.
Գեղեցկությունը արևի նման
Լուսավորում է խավար առարկան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s