Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Փետրվար ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա ընթացքում մենք ճամփորդեցինք կենտրոնական բանկ։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր էր։Նաև մենք սովորեցինք անհայտ բաժանարարի գտնելը, սովորեցինք բաժանելի բաժանարարը քանորդ-ը, դրանց վրա աշխատեցինք, սովորեցինք բաժանման ստուգումը բազմապատկումով և սովորեցինք անհայտ արտադրիչի գտնելը։

Մաթեմ 05.02.2020

Մաթեմ 03-04.02.2020

Մաթեմ 06.02.2020

Մաթեմ 07.02.2020

Մաթեմ 10-11.02.2020

Մաթեմ 12.02.2020

Մաթեմ 13.02.2020

Մաթեմ 14.02.2020

Մաթեմ 17.02.2020-21.02.2020

Մաթեմ 24,25.02.2020

Մաթեմ 26,27.02.2020

Մաթեմ 28.02.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s