Posted in ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՌՈԴԱՐԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

Պատրաստում և խաղում ենք սեղանի թենիս

Այսօր ես հայրիկիս հետ պատրաստեցի սեղանի թենիս։ Դրա համար մեզ պետք էր հաստ թուղթ, մատիտ, սոսինձ, մատիտ, թուղթ,թուղթը նրա համար է, որ մենք սկզբում թենիսը գծեցինք հետո տպեցինք։

Դրա համար պետք է թղթի վրա տպած թենիսը կտրել հետո կտրածը դնել և գծել, գծածը կտրել և սոսնձել, դնել հատակին ծանր իր դնել վրան։ Մեկ օր հետո մնացած հաստ թուղթ հավասար ուղանկյոնի կտրել և դնել սեղանի մեջտեղում և այդպես կստացվի ինչպես մեր մոտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s