Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐ

Բնագիտական փորձ ադիբուդիով և կաթով

Այսօր ես կատարեցի բնագիտական փորձ, որի համար անհրաժեշտ է կաթով և ջրով լի բաժակներ և ադիբուդիով լի բաժակ։

Մենք ադիբուդին լցրեցիք կաթով բաժակի մեջ, բայց կաթը չթափվեց։Այդպես էլ փորձեցինք ջրով և նորից ջուրը չթափվեց։ Ես չէի հավատում այս փորձին, բայց հետո, որ փորձեցինք ես հավատացի այս փորձին։Եվ ես մտածում եմ որ ձեր մոտ ել կստացվի։ Եվ ես այսօրվանից հավատում եմ այս փորձին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s