Posted in ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՌՈԴԱՐԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

Բաժակներով խաղեր

img_20200501_1644431477982136556233783.jpgՄենք շարունակում ենք «Ռոդարիական խաղեր» նախագիծը։Այսօր ես խաղեր խաղացի իմ եղբոր և քույրիկիս հետ։

Առաջին խաղը . մեր դիմաց շարված էր բաժակներով աշտարակ։Մենք այդ աշտարակը պետք է փորձ էինք շուտ հավաքել և նորից կառուցել այն։ Երկրորդ խաղի համար ունենք միայն բաժակներ. մենք պետք է շուտ դնենք իրար վրա և ով շուտ վերջացրեց նա հաղթողն էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s