Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

3-րդ ուսումնական շրջանի մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ամփոփելով 3-րդ ուսումնական շրջանը՝ ստորև ներկայացնում եմ յորաքանչյուր ամսվա հաշվետվությունը, իսկ մանրամասները կարող եք կարդալ անցնելով հղումներով։

Փետրվար ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մարտ ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մայիս ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s