Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ

Իմ ընկեր Նեսոն (Առաջադրանք 2-րդ)

Ես կարդացի Հ. Թումանյանի ԻՄ ԸՆԿԵՐ ՆԵՍՈՆ պատմվածքը,որը շատ հետաքրքիր էր։

Ինձ համար անծանոթ էին հետևյալ բառերը

տուտ – ծայր, որևէ բանի սկիզբը կամ վերջը

պլշել – աչքերը չռել

ուսումնարան – դպրոց

վարժապետը – ուսուցիչ

կերպարանափոխվել – ձևափոխվել

ծիկրակել – թաքուն նայել

իսկույնևեթ – անմիջապես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s