Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր տան նռենին

img_20200408_1921548489454467943822039.jpgՕրեցօր մեր ծաղկանոցը ավելանում է գեղեցիկ ծաղիկներով և բույսերով։

Եվ այսօր արդեն մեր նորատունկ նռենիին մեծացել էր և անհրաժեշտ էր փոխել թաղարը և ավելի մեծ թաղարի մեջ տնկել, որպեսզի ավելի լավ աճի։

img_20200408_1911342095484012921496132.jpgimg_20200408_19114211367426356238025.jpgimg_20200408_1912212887048234899677552.jpgimg_20200408_1912572295470183841004320.jpgimg_20200408_1917146578959219158499948.jpgimg_20200408_1920085051233518400311487.jpgimg_20200408_1921505706174597210317038.jpgimg_20200408_1921548489454467943822039.jpg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s