Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6, 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։

19300585
3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։

38656
4․ Համեմատի՛ր․
 12374 > 9389
 874563 > 785674
 567213 > 567211
 148645 > 48645
 298467 = 298467
 478478 < 645470
 2367894 < 2367994
 13456 < 53456
 4789645 > 568129
 578478 < 649784
 9784512 = 9784512

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s