Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը

1.Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը պատմի՛ր:

2.Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

Կոմիտասը շատ հոգատար էր, համբերատար և բարի էր։

3.Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները:

շուրջբոլոր – չորս կողմը

անմիջնորդ – առանց միջնորդի

հանդարտ – Խաղաղ, անդորր, հանգիստ, անխռով,

ծածուկ –  Գաղտնի, թաքուն, գաղտուկ, գաղտնածածուկ, գաղտագողի

գոցել – Փակել, խփել, ծածկել

4․Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

գլուխ տալ – խոնարվել

գլուխ ջարդել – գլուխ կոտրել

  1. գլուխը դառնալ
  2. գլուխը դատարկ
  3. գլուխը դարձնել
  4. գլուխը գովալ
  5. գլուխը թակել
  6. գլուխը թափահարել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s