Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք

5․  Աղբյուրի մոտ գտնվող ճամփորդն ունի 7 և 5 լիտր տարողությամբ դույլեր: Օգնեք նրան ստանալ ճիշտ 3 լիտր ջուր:

5 լիտր տարողությամբ դույլի մեջ լցնենք ջուր, հետո այդ ջուրը տեղափոխենք 7 լիտրանոց դույլի մեջ, այնտեղ կմնա լցնելու 2 լիտր, որպեսզի դառնա 7 լիտր։5 լիտր տարողությամբ դույլի մեջ նորից լցնենք ջուր և էլի լցնենք 7 լիտրանոց դույլի մեջ ։ Այսպիսով 5 լիտրանոց դույլի մեջ կմնա 3 լիտր ջուր։

2․ Հավաքած խաղողը լցրել են 12 արկղ և 36 զմբյուղ։ Յուրաքանչյուր արկղում

տեղավորվել է 20կգ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15կգ։ Քանի՞ կիլոգրամ

խաղող են հավաքել։

12×20=240

36×15=540

240+540=780

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s