Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։

10000+99=10099


2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց
գումարը քառանիշ է։

328+172=500

537+735=1272


3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։
 6480+224+500+20=7224
 12000+6214+8000=26214
 7480+364+500+20=8364
4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։
 57+60+40=157
 101+999+1001=2101
 333+6667+1992=8992

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել
    հարմար եղանակով։
     276+9+24+91=400
     1035+49+465+101=1650
     654+17+346+250+750=2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s