Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 15∙18 =170= 18∙15
 24∙12 =288= 12∙24
 21∙44 =924= 44∙21

2․ Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
 72∙6∙0=0
 15∙4∙11=15×4=170
 30‧40‧5=40×5=3200
 38‧24‧50=50×24=6200

  1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
    առավել հարմար եղանակով:
     8∙3∙5=5×3=120

 11∙2∙30∙5=2×5=1300
 17∙8∙4∙5=4×5=2720

  1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
     27+27+27+27+27+27+27=7×27=189
     104+104+104+104+104+104+104=7×104=728

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s