Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․
 8‧(7+5)=96
 4‧(91+64)=620
 (375+58) ‧2=666
 (119+32) ‧100=15100

2.Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
Օրինակներ՝
194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400
164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200
 132‧70+70‧68=70‧(132+68)=70‧200=14000
 973‧37-27‧37=37‧(973-27)=37‧946=35002
 388‧99+12‧99=99‧(388+12)=99‧400=39600
 462·120-462·70=462‧(120-70)=462‧50=19100

3.Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝
194‧40+194‧50+194‧10=194‧(40+50+10)=194‧100=19400
164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200
 251·256+251·122+251·34=251‧(256+122+34)=251‧412=103412
 361·145+361·53+361·52=361‧(145+53+52)=361‧250=90250
 164·243-164·53-164·9=164‧(243-53-9)=164‧181=29684

4.Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։
Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։

56‧16=896

896-837=59
5.Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից
112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։

256+80=336

336+112=448

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s