Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

Օրինակ՝ 6458+2141=8599

              
   +6458      
    2141      
    8599      
              
              
              
              

3249+9815

              
   + 3 2 4 9      
     9 8 1 5     
   1 3 0 6 4      
              
              
              
              

93725+698911

              
  + 93725     
    698911    
   1536161    
              
              
              
              

65417+41136

              
   + 6 5 41   7     
     4 1 136     
    10 6 5   43     
              
              
              
              

2328+807

              
   +2328      
     807      
    3135      
              
              
              
              

2  Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

      
+6864 
 4367 
11271 
      
        
+ 71237 
  29963 
 101200 
        
        
+ 3763  
  9999  
 13762  
        

3․ Որո՞նք են այն ամենամեծ և ամենափոքր վեցանիշ թվերը, որոնք կարելի է գրի առնել՝ մեկական անգամ գործածելով 2, 7, 1, 0, 3, 5 թվանշանները։

753210

102357

4․ Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման։ Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը։

7200-5400=1800

7200:1800=4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s