Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով

Լինում է, չի լինում մի ագռավ է լինում։Այդ ագռավը կույր մտքով է լինում։

Մի անգամ իր ընկերուհին ասաց.

-Հիմա ես կանեմ այն, ինչ որ կուզես և մի շաբաթ։Ես ուզում եմ թեյ։Ես ուզում եմ նվեր։

Այդպես անցավ մինչև շաբաթվա վերջ, բայց նա միշտ էլ դժգոհում էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s