Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ամենապիտանի բանը

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը» հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ և 5  ածանցավոր բառեր: Դուրս  գրածդ բառերը խմբավորի՛ր այսպես.

Պարզ բառեր բարդ բառեր ածանցավոր բառեր

հողի ամենապիտանի իմաստուն

հաց հացահատիկ շտեմարան

բուռ թանկագին լուսավոր

մոմ անհրաժեշտ որդուն

դուռ ամենապիտանի անհամբեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s