Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Առակներ

 առակներ

Պարզ Բարդ Ածանցավոր

արջ լուսածագ երգիչը

օձ կայծակնաթափ շահենք

ընկեր գաղտագողի բարեկամ

ձայն թանկագին ճանկերում

վարպետ աշխարհում

գայլ թպրտում

սոխակ ծղրտում

երգ սրտաբեկ

ժայռ հռչակավոր

պոչ անպատճառ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s