Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքներ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 4366 թվի բաժանարա՞ր է արդյոք 37 թիվը։ Իսկ 4549-ի՞։

Ոչ

2․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները․
10 – 1, 5, 10
15 – 1, 3, 5, 15
18 – 1, 2, 3, 6, 9, 18,

3․ 5, 9, 18, 15, 20 թվերից որո՞նք են 90-ի բաժանարար։


4․ Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ հինգ թիվ․
1 – 2, 3, 4, 5, 6,
2 – 4, 6, 8, 10, 12
1200 – 2400, 3600, 4800, 6000, 7200


5․ Ստուգե՛ք, թե արդյոք 136, 1496, 7480, 634304 թվերը 17-ի բազմապատիկներ են։

6․ Շքերթին մասնակցում է 90 զինվորներից կազմված վաշտը։ Կարո՞ղ են արդյոք նրանք
հինգ միանման շարք կազմել։ Իսկ վե՞ց շարք։


7․ Կփոխվի՞ արդյոք ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը (18սմ) 3 անգամ
փոքրացնենք, իսկ փոքր կողմը (5սմ) մեծացնենք 10սմ-ով։


8․ Քանի՞ անգամ կփոքրանա 20սմ և 30սմ կողմերով ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա
փոքր կողմը փոքրացնենք 5սմ-ով, իսկ մեծը՝ 10սմ-ով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s