Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։

18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։

60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։

1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։

4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից

36, 48, 60, 72, 84, 96, 108

6․ Հայրը ցանկանում է 36 խնձորը բաժանել իր հինգ երեխաների միջև: Խնձորների կեսը նա տալիս է որդիներին, որոնք միմյանց միջև բաժանում են հավասար, իսկ մյուս կեսը տալիս է դստրերին, որոնք նույնպես բաժանում են հավասար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ խնձոր ստացավ, քան տղաներից յուրաքանչյուրը: Քանի՞ որդի և քանի՞ դուստր ունի հայրը:

36:2=18

18:3=6

18:2=9

9>6

Հայրը ունի 3 տղա և 2 աղջիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s