Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Դասարանական աշխատանք

Երդում, երգ, Երևան, քայլում ենք, գրում են, աներևույթ, ծովեզր, օթևան, ուղևոր, օգտակար, ովքեր, ամենաերկար, վայրէջք, մանրէ, տերևաթափ, ինքնաեռ, բաճկոն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s