Posted in ԵՐԳԵՐ

Գյումրվա սովորույթներ. հարսանեկան ծես

Ադեն մածուն մերել է

Ադեն մածուն մերել է, փեսի փայը պահել է,
Ադեն մածուն մերել է, փեսի փայը պահել է,
Անտեր մնա չալ կատուն, կերավ փեսի փայ մածուն,
Անտեր մնա չալ կատուն, կերավ փեսի փայ մածուն,

Թավեն ծակ է՝ յեղ չկա, փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,
Թավեն ծակ է՝ յեղ չկա, փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,
Փեսին շատ երես միք տա, փեսին էյթիբար չկա,
Փեսին շատ երես միք տա, փեսին էյթիբար չկա:

Մայլի տղեն

Ղաշանգ է մայլի տղեն

Տընգոզ է մայլի տղեն,

Ղաշանգ է մայլի տղեն

Տընգոզ է մայլի տղեն:

Տնգոզ, տնգոզ ման արի

Գիշերները տուն արի,

Տնգոզ, տնգոզ ման արի

Գիշերները տուն արի:

Գարնան արև գուզեմ ես,
Ղաշանգ է մայլի տղեն,
Յարիս տեսնել գուզեմ ես,
Տընգոզ է մայլի տըղեն:


Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:

Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:


Էս ինչ անուշ ղայդա է,
Ղաշանգ է մայլի տղեն,
Թազա սեր ու սավդա է,
Տընգոզ է մայլի տըղեն,
Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:

Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:


Արևը նոր ծագել է,
Ղաշանգ է մայլի տղեն,
Սիրած յարըս էկել է,
Տընգոզ է մայլի տըղեն,
Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:


Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:

Տընգոզ – տընգոզ ման արի,
Գիշերները տուն արի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s