Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առջադարանք

1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

25, 35-1, 5

(25, 35)=5

1, 82-1

(1, 82)=1

18, 24-1, 2, 3, 6

(18, 24)=6

64, 68-1, 2, 4

(64, 68)=4

93, 36-1, 3

(93, 36)=3

66, 32-1, 2

(66, 32)=2

3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։ 

72:4=18

18×18=324

324×6=1944

4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝ 

պարզ թվերը – 29, 1, 37, 673, 769, 827

բաղադրյալ թվերը – 44, 81, 123, 625, 602

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։ 

53×18=954

954-486=486

486:18=26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s