Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանք և տնային առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

36-2, 3

369-3, 41

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

48=3x3x2x2x2

75=5x5x3

258=2x3x43

1000=5x5x5x2x2x2

800=2x2x2x5x5x2x2

3․ Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։ 

11-7=4

11×7=77

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

8 և 12 – 2

10 և 25 – 5

5․ Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։ 

14սմ=140մմ

140:4=35 (մմ)

50սմ=500մմ

500:4=125(մմ)

125-35=90(մմ)

90մմ=9սմ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

81-3

120-2, 3, 5

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․

92-2x2x23

108-2x2x3x3x3

625-5x5x5x5

1024- 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2

704-2x2x2x2x2x2x11

888- 2x2x2x3x37

3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ
այն 125-ից մեծ չէ։

2x7x5=70

4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․

18, 24-2, 3

48, 60-2, 3

5․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

132:12=11

11×11=121

121×11=1331

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s