Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Բաժինների գումարումը, սովորական կոտորակներ. Դասարանական աշխատանք

1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․ 

 18/39, 1/2, 8/17, 3/100, 5/27, 32/19, 19/64 

2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը  

1/3+1/3=2/3 

1/2+1/2+1/2+1/2+1/2=5/2 

1/4+1/4+1/4+1/4+1/4=5/4 

3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․  

5/7 =1/7+1/7+1/7+1/7+1/7=5/7 

3/7 =1/7+1/7+1/7=3/7 

3/4  =1/4+1/4+1/4=3/4 

10/11 =1/11+1/11+1/11+1/11+1/11+1/11+1/11+1/11+1/11+1/11=10/11 

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․  

3+6/2×5 =9/10

7×8+20/6×5-4×3=76/18

18:3-28:7/3×9+9×4=2/63

5․  Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։  

90/6=15

90-15=75

75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s