Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Բաժինների գումարումը, սովորական կոտորակներ. Տնային աշխատանք

1․Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը 

1/4+1/4+1/4+1/4=4/4

1/3+1/3+1/3+1/3=4/3

2․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․ 

1/10+1/10+1/10=3/10 

1/7+1/7+1/7+1/7+1/7+1/7=6/7

1/2+1/2+1/2=3/2

1/8+1/8+1/8+1/8+1/8=5/8 

1/3+1/3+1/3+1/3+1/3=5/3 

1/3+1/3=2/3

1/7+1/7+1/7+1/7=4/7 

1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+=7/4 

1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9=8/9 

3․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․ 

11+9/5+2=20/7

3×9-2×8/4×5+6×7=11/62

7×8+81:9/6×6-105:35=65/33

4.Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից։

8:2=4սմ

4x4x8=128սմ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s