Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․ 18/27  = 2/3

33/11 = 15/5


20/24 = 5/6

21/14 = 3/2

2․ Գրե՛ք յոթ կոտորակ, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է 1/2-ի։ 

2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18, 10/20

3․ Տրված է 3/4 կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց համարիչներն են՝ 8, 20, 12, 60։

3/4 = 12/16 = 60/80

4․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն։ 

1/2=4/8

2/5=8/20

4/3=16/12

2/3=18/27

5. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին․ 

8/12 – 4 – 2/3

21/14 – 7 – 3/2

35/15 – 5 – 7/3

18/24 – 6 – 3/4

36/48 – 12 – 3/4

51/17 – 17 – 3/1

64/42 – 4 – 16/8

9/75 – 3 – 3/25

42/69 – 3 – 14/23

52/28 – 4 – 13/7

6․ Կրճատե՛ք կոտորակները․

5/100=1/20

5/5=1

100/5=20

36/24=3/2

36/12=3

24/12=2

19/57=1/3

19/19=1

57/19=3

18/12=3/2

18/6=3

12/6=2

7․ Տրված կոտորակներից ընտրե՛ք նրանք, որոնք հնարավոր է կրճատել, և կատարե՛ք կրճատում։ 

4/8 = 2/1

26/39 = ոչ

3/12 = 4/1

57/34 = ոչ

60/75 = 4/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s