Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Կոտորակների համեմատում դաս․ աշխատանք

1․ Համեմատե՛ք կոտորակները․

2․ Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով․ 

3․ Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով․

4․ Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն․

5․ Գրե՛ք 7/11-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է։ 

6․ Տրված է 1, 2, 3, 4 թվերը։ Քանի՞ կանոնավոր և քանի՞ անկանոն կոտորակ կարելի է կազմել այդ թվերով։ 

Կանոնավոր կոտորակներ

Անկանոն կոտորակներ

7․ Գումարե՛ք կոտորակները։ 

8․ Մի ծորակն ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում։ Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվել են։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s