Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Կոտորակների գումարում

Տնային աշխատանք

1․ Գումարե՛ք կոտորակները

2 Քանի՞ վայրկյան են 

1/3 րոպեն-20

1/5 ժամը-720

1/8 օրը-10800

3․ Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության 1/3-ն է։ Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50կմ ճանապարհն անցնում է 2 ժամում։

50:2=25

25×3=75

Պատ՝․75 կմ/ժ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s