Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Դասարանում

185.Կատուն մռմռում էր,երևի նեղացրել էին։

Երեխան նվնվում էր, երևի նեղացրել էին։

Տղան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Նապաստակը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Կատու ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Թոռնիկ ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s