Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Դասարանում ինքնուրույն աշխատանք

87 – ութսունյոթ

76 – յոթանասունվեց

229 – երկու հարյուր քսանինը

5467 – հինգ հազար չորս հարյուր վաթսունյոթ

30079 – երեսուն հազար յոթանասունինը

96278 – իննսունվեց հազար երկու հարյուր յոթանասունութ

49 – քառասունինը

34 – երեսունչորս

751 – յոթ հարյուր հիսունմեկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s