Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Հարցեր

1. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում ֆիզիկական: Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական երևույթների օրինակներն են՝ սառույցի հալվել, ջրի գոլոշացում, ապակու կոտրվել, կավճի կտորի մանրացումը, եղյամի առաջացումը և այլն։

2. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական երևույթների օրինակներն են՝ փայտի վառվել, թղթի վառվել, լուցկու այրվել և այլն։

3. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական մոմի այրվելը, բաժակի կոտրվելը, եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

Ֆիզիկական երևույթներ – ջրի եռալը, եղյամի առաջացումը, բաժակի կոտրվելը,

Քիմիական երևույթներ – մոմի այրվելը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

4. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.

ա) մեթանի այրումը

բ) բենզինի թորումը բնական նավթից

գ) պողպատի ժանգոտումը խոնավ օդում

5. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.

ա) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից

բ) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից

գ) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

դ) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s