Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մեկ օր բնության մեջ

Մի օր որոշեցի ճամփորդել աշքարհով մեկ և վայելել բնությունը։ Իմ հետ ճամփորդեց իմ եղբայրը, ով շատ խոնարհ էր։

Իմ հայրիկը մեզ տարավ մի անտառ և ասաց, որ գիշերը կգա ու գնաց գործի։ Մենք մեր հետ վերցրել էինք լապտեր, ուտելիք, ջուր, վրան, ծածկոց, որպեսզի պռենք հատակին և նստենք վրեն։ Նաև տարբեր զբաղմունքներ էինք վերցրել՝ գնդակ, լեգո, լոտո և այլն։ Մենք գնացինք մոտակա գետ, որ լողաինք և ձուկ բռնենք, բայց այնտեղ շատ կեղտոտ էր։ Եվ մենք քանի որ շնորքով էինք մենք մաքրեցինք տարացքը։ Լողացինք, ձուկ բռնեցինք։ Հետո գնացինք վրան ևսկսեցինք լեգոյով քաղալ։ մի քիչ խաղացինք և եղբայրս ասաց որ արդեն մութ է, որպեսզի լապտերը միացնենք և լոտո քաղանք ես նրան արհամարհեցի և շարունակեցի լեգոյով քաղալ։ Անցավ մոտավորապես հինգ րոպե և Հայրիկս վերադարձավ և մենք շարժվեցինք դեպի տուն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s