Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա (դասարանում)

1. Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-­ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

ա) 2 ։ 1=x:8

8×2:1=16

բ) 6 ։ 2=x:8

8×6:2=24

գ) 2 ։ 22=x:8

22*x=2*8=1/11

դ) 5 ։ 4=x:8

8×5:4=10

ե) 21 ։ 3=x:8

8×21:3=56

2. Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

համեմատություն.

ա) 6/4=8/3,

բ) 6/17=34/3,

գ) 25/7=21/5,

դ) 25/9=18/5,

ե)24/36=18/48

3. Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-­ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։

6:3=2

2×4=8(ժամում)

4) Բնակարանի մակերեսը 64 մ2 է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։

64:16=4

21:4=5 1/4=5(կգ)

1000:4=250(գ)

Պատ՝․ 5կգ 250գ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s