Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Քայքայման և միացման երևույթներ

1. Ո՞ր երեւույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:

Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է՝ առաջացնելովվ նոր նյութեր, որոնք կարողեն լինել պարզ կամ բարդ։

2. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում փոխվում է համը, հոտը, գույնը։

3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման:

Քիմիական ռեակցիաների պայմաններ, գույնի փոփոխություն, համի փոփոխություն, հոտի հայտնվել կամ անհետանալը, գազի անջատում կամ կլանում, ջերմության անջատում կամ կլանում, լույսի անջատում, նստվացքի առաջացումը կամ անհետացումը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s