Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության ամփոփում

Իմ կատարած աշխատանքներ մեկ ամսվա ընթացքում։

Անհատական նախագիծ

Աստղներ

Դարեր

Պատմություն

Արևային ժամացույց

Պատմության ամփոփում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s