Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնագիտություն

1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:

Վառելանյութերը նրանք են որոնք կարողանում են ինչ որ կերպ այրում ստեղծեն։

2. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:

Պինդ վառելանյութ է համարվում փայտը,հեղուկ վառելանյութ է համարվում է բենզինը,իսկ գազային վառելանյութ է համարվում մեթանը։

3. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետևանքով:

Փայտը այրվելուց հետո առաջանում է ածուխ,իսկ բենզինից հետո անջատվում է ածխաթթու գազը։

4. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:

Ջերմարար ունակությունը այն է որ կարող է այման ընթացքում վառվել,բայց հետո կանջատվի ջերմությունը։

5. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության համար:

Co2 գազը վտանգավոր է բնության համար, բայց մենք դրա փոխարեն տնկում ենք ծառեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s