Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնագիտություն

1․ Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ընթանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

VxT=S

T- 2 ժամ

V – 50 կմ/ժ

50×2=100(կմ/ժ)

2. Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

T=S:V

S – 3600 կմ

V-800կմ/ժ

3600:800=4.5

3. Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Կարելի է տվյալ մարմնի շրջապատը ֆիքսել և եթե նրա շրջապատը փոխվեց նշանակում է նա տեղաշարժվեց։

4. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.

1 մ/վ = ____կմ/ժ,72 կմ/ժ = ____ սմ/վ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s