Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնագիտություն

1. Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Կարելի է տվյալ մարմնի շրջապատը ֆիքսել և եթե նրա շրջապատը փոխվեց նշանակում է նա տեղաշարժվեց։

2. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:

Ինչ որ բան տեղափոխելով մի տեղից մյուսը’ մարմինները փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ։ Այդպիսի տեղափոխությունն անվանում են մեխանիկական շարժում։

3. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական շարժման օրինակներ:

Գետում լողացող ձուկն իր դիրքը փոխում է ափի նկատմամբ, ցած ընկնող անձրևի կաթիլը’ երկրի մակերևույթի նկատմամբ և այլն։

4. Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագություն։

Բանաձևում V-ը միջին արագությունն է, S-ը’ ճանապարհը, T-ն ժամանակը։

5. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
1 մ/վ = 60 կմ/ժ 72 կմ/ժ = 1200 սմ/վ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s