Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

185. Որոշե՛ք, թե տրված թվերից առաջինը երկրորդի քանի տոկոսն է.

ա) 5 և 100 = 100:100×5=5%

բ) 25 և 125 = 125:25=5, 100:5=20%

գ) 28 և 140 = 140:28=5, 100:5=20%

դ) 800 և 160 = 800:160=5, 100:5=20%

ե) 4/5 և 40 = 40:5×4=32, 100-32=68%

զ) 5 3/5 և 92 =

186.Ապրանքի գինը 2000 դրամից բարձրացել է մինչև 2500 դրամ։ Քանի՞ տոկոսով է բարձրացել ապրանքի գինը։

2500-2000=500

2500:500=5

100:5=20%

189. Տրված են երկու թվեր։ Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ և որքանո՞վ է մեծ, եթե առաջին թվի 6 %­ը հավասար է 18­ի, իսկ երկրորդ թվի 8 %­ը՝ 16­ի:

100×18:6 = 300

100×16:8 = 200

300-200 = 100    

194. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60­ի։

10×5+10=60

Պատ՝, առաջին թիվ 10, երկրորդ թիվ 50

195. Աղյուսակի առաջին տողում նշվում է 9 սմ2 մակերես ունեցող հիմքով ուղղանկյուն զուգահեռանիստի բարձրությունը, երկրորդում` նրա ծավալը։ Լրացրե՛ք աղյուսակը.

h (սմ)

v (սմ)3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s