Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Uncategorized

Թեստային աշխատանք

1. Գտեք տառային արտահայտության արժեքը, եթե տրված է a = 4 ( 5 . a — 12) : 3 = 8/3

2. Գրեք Համեմատության հիմնական հատկությունը , գտեք անհայտ անդամը. 3 : a =21 : 35 = 5

3. Գտեք x –ի արժեքը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն.

6 /15 . 7/12 = 7/ 30

4.  Կազմեք  համեմատություն  հետևյալ  թվերով 6 ,  4,  12,  8

6>4, 4<12, 12>6, 8>6

5 .    7 ,  5,  13,  2,  9  թվերով կազմեք   3  անկանոն  և 3 կանոնավոր կոտորակներ

Անկանոն 9/7, 13/9, 13/2
Կանոնավոր 2/13, 7/9, 9/13

6. Թվերը դասավորեք աճման կարգով , եթե   k = 2

               k ,   3 •k  ,    0• k ,   7• k ,  5 •k

0, 2, 6, 10, 14

7. Կոորդինատային ճառագայթի միջոցով համեմատեք   թվերը , եթե b = 2                     

                       b, 4 •b, 0 • b, 5 • b

2 < 8, 0 < 10

8. Քառակուսու կողմը 5 սմ է : Հաշվեք պարագիծը: Ի՞նչ համեմատական կախում կա պարագծի և կողմի միջև:
5×4=20սմ

9. Պանիրը արժեր 700 դրամ: Որքա՞ն է պանրի նոր գինը 15% -ով էժանանալուց հետո:
1) 700:100×15=105
2) 700-105=595

10. Ծառերի 85%-ը ամրացավ, իսկ մնացածը՝ չորացավ: Հաշվիր, թե քանի՞ ծառ տնկեցին, եթե չորացավ դրանցից 30-ը:

1)30=15%

2)30×100:15=200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s