Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրի  ձգողությունը: Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ

1.Ի՞նչ  է մարմնի կշիռը:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա, անվանում են մարմնի կշիռ:

2.Ի՞նչ ուղղությամբ է ազդում ծանրության ուժը:

Ծանրության ուժն ուղղված է դեպի Երկրի  կենտրոնը։

3. Ո՞րն է մարմնի կշռի և մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի տարբերությունը:

Տարբերություն այն է որ, ծանրության ուժը ազդում է մարմնի վրա, իսկ մարմնի կշիռը՝ հենարանի կամ կախոցի վրա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s