Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Գրաֆիկ

285. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ կերպ. Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։ Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։

7 ժամ

բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։

2 ժամ

գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։

60կ/ժ

դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։

35կ/ժ

ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։

3 ժամ

290. 37-րդ նկարում պատկերված է երկու մեքենաների շարժ ման գրաֆիկը։ Գրաֆիկի հիման վրա որոշե՛ք՝

ա) երբ է սկսել շարժումը մեքենաներից յուրաքանչյուրը

Առաջինը ժամը 10:00-ին , իսկ երկրորդը ժամը 12:00-ին:

բ) յուրաքանչյուր մեքենայի շարժվելուց որքան ժամանակ անց են նրանք հանդիպել

Ժամը 14:00-ին:

գ) որքան ճանապարհ է անցել մեքենաներից յուրաքանչյուրը և ինչ արագությամբ

295. Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 36-ի։

223>213

399993>288882

296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

9-5=4

54-4=50 տ

298. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 20 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000:100×20=1000

5000-1000=4000

4000:100×10=400

4000-400=3600 դրամ

299. Դպրոցի տասներորդդասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ դասարաններում։

100:20=5

5×15=75 աշակերտ

301. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն՝ պատկերի (տե՛ս նկ. 39) մակերեսը հաշվելու համար և գտե՛ք նրա արժեքը։

7×7-3×2=43

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s