Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Էներգիան տեսակներ, փոխակերպումներ

Հարցեր՝

1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի:

Օրինակ՝ տարբեր տեսակի փոխադրամիջոցները, էլեկտրական էներգիայով են աշխատում գործարանային հզոր հաստոցները, կենցաղային սարքերը:

2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան:

Էլեկտրական էներգիայով են աշխատում գործարանային հզոր հաստոցները, տարբեր տեսակի փոխադրամիջոցները, կենցաղային սարքերը:

3. Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար:

Անհրաժեշտ է Ջոուլ մեծությունը։ 1 Ջ = 1Ն x 1Մ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s