Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Մայրենիի հաշվետվություն

Բլոգներում հղումներով հավաքում եք հետևյալ նյութերը․

Քերականական առաջադրանքների հղումները

Ստեղծագործական աշխատանքների հղումները

Թարգմանչական աշխատանքների հղումները

Այս ամիսների աշխատանքս գնահատում եմ 10։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s